Nguồn hướng dẫn Y tế: Blue-Advantage Plus

Blue-Advantage Plus: Chương trình bảo hiểm y tế dành cho trẻ em ngày nay! con của quý vị có đủ điều kiện tham gia chương trình MO HeathNet dành cho trẻ em?

Cộng Đồng Việt Nam tại Kansas City và Vùng Phụ cận (VACKC) rất hân hạnh là một cộng tác viên cho việc hướng dẫn này.

Xin vui lòng gọi cho Văn phòng Cộng Đồng Việt Nam số 816-231-3500 và để lại lời nhắn, hoặc email (info@vackc.org) đến chúng tôi  để biết thêm Văn phòng Cộng Đồng có thể hỗ trợ qui vị cách thức để nhận được các sự giúp đỡ.

VACKC
Pioneer Campus Building
2700 E. 18th Street, Room 230
Kansas City, MO 64127

Download nguyên toàn bộ brochure ở đây:
http://www.kchealthresource.org/assets/healthresourceguide_viet.pdf
Print this page    Save this page    Send to a friend


Home Top Previous
Bookmark this site Contact