Trường Việt Ngữ Cộng Đồng khai giảng năm học thứ Tám niên khóa 2012 - 2013

Các em học sinh, thầy cô cùng ban giáo dục Cộng Đồng.

Khai giảng năm học thứ Tám niên khóa 2012 - 2013 tại văn phòng Cộng Đồng Việt Nam Kansas City, MO. Kính mời quý vị xem hình ảnh ngày khai giảng...
Print this page    Save this page    Send to a friend

RECENT POSTS:
Hình ảnh về ngày tưởng niệm của lễ tưởng niệm The Wall That Heals event  
Trường Việt Ngữ Cộng Đồng thông báo ngày 29-5-2012  
Thông Báo Tân Ban Chấp Hành Cộng Đồng Nhiệm kỳ 2012-2014  
Hình ảnh trong ngày bầu cử Cộng Đồng 2012 - 2014  
Kết quả bầu cử Cộng Đồng ngày 5-5-2012  


PREVIOUSLY POSTS:
Vietnamese-Americans Raise Homeland's Flag At Penn Valley College  
Thông Báo Cộng Đồng: v/v Bầu Cử 2012 - 2014  
Thông Báo Họp Cộng Đồng - Community Townhall Meeting 3-3-2012  
Hướng Dẫn Cách Thức Điền Ký Thỉnh Nguyện Thư  
Thỉnh Nguyện Thư: We petition the Obama administration to: STOP EXPANDING TRADE WITH VIETNAM AT THE EXPENSE OF HUMAN RIGHTS  
TET - Vietnamese New Year  
Flu Shot Season, Nov. 3rd, 2007  
Vietnamese-Americans Raise Homeland's Flag At Penn Valley College  

Home Top Previous
Bookmark this site Contact